Om företaget

Bomhus Energi AB bildades 2010. Företaget är ett resultat av ett samarbete mellan kommunalägda Gävle Energi och Billerud. Anläggningen, som ägs till hälften av vardera parten, ligger inne på Billeruds område i Gävle. Istället för att bygga en varsin ny panna valde ägarna att skapa Bomhus Energi och bygga en gemensam anläggning som säkrar ångleveranser till industrin och behov av hetvatten till fjärrvärmenätet.

Anläggningen som består av en biopanna, turbin och bränslehantering med kringutrustning var driftklar till hösten 2013. Investeringen för hela anläggningen var 1,9 miljarder. Anläggningen körs främst på biobränsle från Billerud. Leveranser är ånga till industrin, hetvatten till fjärrvärmenätet och el.

Både samarbetet och anläggningen är unik. En panna och en turbin delas mellan två verksamheter och det gör det hela mer effektivt och mindre resurskrävande.

Välkommen till Bomhus Energi

Samarbete

De båda delägarna är även kunder, dessutom levereras ånga även till Setra. Bark och torrflis från Setra förbränns vid anläggningen. Gemensamt har man skapat resurseffektiva system där det mesta tas till vara. Restvärme från industrin och värme från rökgaskondensering är värme som industrin inte kan utnyttja. Genom Bomhus Energi tar vi vara på resurserna och tillför värmen till fjärrvärmenätet.

I fyrtio år har Gävle Energi samarbetat med Korsnäs (numera Billerud) för att använda deras restenergi för leverans till fjärrvärmenätet. Med Bomhus Energis nya panna stärks samarbetet ytterligare, alla parter har olika energibehov som kan tillgodoses genom samarbetet.

Det finns även nytt samarbete för inköp av externt bränsle. Billerud sköter även inköp av biobränsle till Gävle Energis kraftvärmeverk Johannes.

Miljö

Ett kraftvärmeverk gör el och värme samtidigt, vilken ger hög verkningsgrad. Genom att ha en bra förbränning nås en hög verkningsgrad för förbränningen och låga utsläpp.

Grunden är att hålla en jämn temperatur i förbränningen och använda bra bränsle med rätt torrhalt. Torrhalt på bränsle och bäddtemperaturer bevakas. Att ta till vara så mycket värme som möjligt görs genom att ta tillvara på värmen i rökgaserna i rökgaskondenseringen. Ammoniak sprutas in för att minska kväveoxiderna. Rökgaserna passerar en katalysator för att ytterligare minska kväveoxider och ammoniak i rökgaserna. Stoft renas i slangfiltren och därefter kondenseras rökgasen i rökgaskondensorn. Alla emissioner mäts och registreras när de släpps ut genom skorstenen.

Bomhus Energis biopanna använder förnybara bränslen.

Biopannan

Kraftvärmepannan är en BFB panna (bubblande fluidbädd) där bränsle och sand cirkuleras i bädden med hjälp av luft. Pannleverantör är Metso (nuvarande Valmet). Pannan har en effekt på 180 MW, ångan är 120 bar och 520 grader.

Det finns även en rökgaskondensering där hetvatten tas tillvara för att tillföras fjärrvärmenätet.

Biopannan har en minlast på cirka 26 MW och går mycket på låglast under sommarhalvåret. På vinterhalvåret körs pannan betydligt hårdare, då det behövs mer ånga till industrin samt mer värme till fjärrvärmenätet. Biopannan är anpassad för att klara snabba lastvariationer men det är ändå en biopanna.

Tillgängligheten är viktig då även korta stopp stör ångförbrukarna. Därför har man försökt få redundanta system till exempel finns två bränslelinjer till pannan och möjlighet att elda beckolja vid störning av biobränsletillförsel.

Bränsle

Genom beslutet att bygga en gemensam panna har anläggningen bättre verkningsgrad och därmed mindre biobränsleåtgång.

I pannan eldas främst bränsle från Billerud Gävle: bark, spån och biofiber. Massaved som används till kartongtillverkningen barkas och barken faller direkt på transportband till Bomhus Energi. Cirka tio procent av bränslet i form av bark och torrflis kommer från närliggande Setra. En liten del av bränslet är massaved som inte håller rätt kvalité för kartongtillverkning. Om mer behövs köps bränslet in av Billerud skog. De förser även Gävle Energis anläggning Johannes med biobränsle.

Vid start av anläggningen samt vid eventuella störningar på biobränsleinmatningen finns möjlighet att elda olja. Det är beckolja som används. Beckolja är en restprodukt från industrins processer som bearbetas tallolja och den är helt fossilfri.